รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

กดที่นี้ =>>การพัฒนากล้่ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4P  แบบสอบถาม>>แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form)

กดที่นี้ =>>รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ๕G สู่ศตวรรษที่ ๒๑  แบบสอบถาม>>แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form)

กดที่นี้ =>>รูปแบบการบริหารจัดการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (เจริญสุขโมเดล)

กดที่นี้ =>> ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี...สู่วิถีโรงเรียนสีขาวโดยใช้รูปแบบ-IRONMAN-MODEL

กดที่นี้ =>> การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF
 กดที่นี้ =>> กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน (STEA)​

แบบสอบถาม>>แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

 

วิสัยทัศน์

         ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา  จะมุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาระที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีการบริหาร            จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในที่ตรวจสอบได้

            ยุทธศาสตร์

                     ๑.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

              ๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  ๓.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

         ๔.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ

  ๕.  ส่งเสริมการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

          ๑.  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

          ๒.  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร    

          ๓.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

          ๔.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

          ๕.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          ๖.  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

          ๗.  สถานศึกษามีการร่วมมือระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา วิธีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๘.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

          ๙.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

        ๑๐.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์

        ๑๑.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

        ๑๒.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

        ๑๓.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  และดนตรี

        ๑๔.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

        ๑๕.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

        ๑๖.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

        ๑๗.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

        ๑๘.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  ครูเพียงพอและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

        ๑๙.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ

กลยุทธ์

         ๑.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

         ๒.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

         ๓.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         ๔.  ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและการรบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

         ๕.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

         ๖.  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

         ๗.  พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

         ๘.  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

         ๙.  ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้

        ๑๐.  ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

        ๑๑.  สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

        ๑๒.  สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานและส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

        ๑๓.  เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะและดนตรี

        ๑๔.  ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม

        ๑๕.  เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีภูมิรู้จักใช้วิจารณญาณเป็นนักคิดสามารถสื่อสารได้ มีระเบียบวินัยใจ

กว้างรอบคอบ  กล้าติดสินใจและยุติธรรม

        ๑๖.  เสริมสร้างปลูกฝังให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

        ๑๗.  เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมุ่น

ในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะมีคุณธรรมจริยตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ

        ๑๘.  เสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษา

        ๑๙.  เสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (Uniqueness  School)

                โรงเรียนวิถีพุทธ : มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity  School)

        เด็กดี  มีคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ

อัตลักษณ์ของคุณครู

        มีจรรยาบรรณ  มุ่งมั่นพัฒนางาน  เป็นครูมืออาชีพ

อัตลักษณ์ของผู้บริหาร

        มีภาวะผู้นำ  ประสานความร่วมมือ  กล้าคิด  กล้าทำ

ปรัชญา

               ปรัชญาของโรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้คือ   เรียนดี ประพฤติดี มีความสุข อันเป็นจุดมุ่งหมายในการจัด การศึกษาให้นักเรียนมีความรู้มีความสามารถ  มีทักษะ กระบวนการในการคิดและการทำงานการใช้เทคโนโลยี  มีจริยธรรม  ค่านิยมอันดี   และมีความสามารถในการจัดการที่ดี  ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข สมดังเจตนารมณ์ที่หลักสูตรต้องการและสังคมคาดหวัง

                    เรียนดี หมายถึง  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และกระบวนการในการทำงาน   

                    ประพฤติดี หมายถึง  นักเรียนมีความประพฤติดีและปฏิบัติดี มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมอันดี

                    มีความสุข  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถในด้านการจัดการที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้วิถีชีวิต   

                    ไทย  ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม สามารถสร้างสรรค์สังคมเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ