รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

กดที่นี้ =>>การพัฒนากล้่ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 4P  แบบสอบถาม>>แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form)

กดที่นี้ =>>รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ๕G สู่ศตวรรษที่ ๒๑  แบบสอบถาม>>แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form)

กดที่นี้ =>>รูปแบบการบริหารจัดการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (เจริญสุขโมเดล)

กดที่นี้ =>> ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี...สู่วิถีโรงเรียนสีขาวโดยใช้รูปแบบ-IRONMAN-MODEL

กดที่นี้ =>> การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF
 กดที่นี้ =>> กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน (STEA)​

แบบสอบถาม>>แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา    

     ประวัติสถานศึกษา

     โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗  แต่เดิมโรงเรียนเปิดรับจ้างสอนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และเด็กเล็ก โดยเปิดเป็นบ้านเช่าซึ่งเป็นใต้ถุนบ้านชั้นเดียวอยู่ใกล้ๆกับตลาดคลองแม่ลาย ทำการสอนโดย นางบุญเรือน  ศรีคำหอม ระยะแรกๆ มีนักเรียนมาเรียนไม่มากนัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองจะให้บุตรหลานมาเรียนหนังสือเสริมเพราะอ่านหนังสือไม่ได้เสียเป็นส่วนใหญ่โดยเก็บค่าเล่าเรียนคนละ ๓๐ บาทต่อเดือน พอนานๆเข้าผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนเสริมพิเศษเห็นว่าบุตรหลานของตนอ่านหนังสือได้คล่องและมีนักเรียนมาเรียน   เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จึงได้จ้างครูสอนเพิ่มขึ้นอีก ๑ คนคือ นางสาวทัศนีย์  เนื่องยิ้ม  ประกอบกับนางสาวบุญเรือน  ศรีคำหอม  มีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่อยากจะเห็นเยาวชนของชาติมีความรู้และได้รับการพัฒนาให้เติบโตเป็น  พลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต

     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันซึ่งอยู่ติดกับวัดประดู่ลายเพราะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานที่เช่าเดิมไม่เพียงพอและคับแคบเกินไป และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนใช้ชื่อว่า โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒  โดยมีนางสาวบุญเรือน  ศรีคำหอมเป็นผู้รับใบอนุญาต

     ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ทำการขออนุญาตเปิดทำการสอนเพิ่มขึ้นอีกรวมเป็น ๒ ระดับการศึกษาคือชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ซึ่งเป็นเกณฑ์บังคับของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยเก็บค่าเล่าเรียนเพียงเทอมละ ๑๕๐ บาท โดยไม่มุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการศึกษามากนัก เพียงหวังว่านักเรียนทุกคนสามารถอ่านหนังสือได้และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็เพียงพอแล้ว ประกอบกับผู้ปกครองในท้องถิ่นประกอบอาชีพรับจ้างและเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐ คน

     ปี พ.ศ.๒๕๕๓  โรงเรียนได้เปลี่ยนประเภทเป็นโรงเรียนการกุศล  จัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ยากไร้  และขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ  ๑,๗๕๘ คน

ข้อมูลที่ตั้งของสถานศึกษา

     โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗๒  หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย  ห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ ๔๐๐ เมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  หรือระยะห่าง จากกรุงเทพ ฯ  คิดเป็นระยะทาง  ๓๕๘  กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ ๓๔๖  และมีพื้นที่ติดกันกับวัดประดู่ลาย  มีนางบุญเรือน  เพชรเภรี เป็น  ผู้รับใบอนุญาต  นายทวีป เพชรเภรี  เป็นผู้จัดการ  และดร.ทักดนัย  เพชรเภรี  เป็นผู้อำนวยการ  เครื่องหมายประจำโรงเรียนคือ สัญลักษณ์ รูปเพชรอยู่บนกำแพง  และ อักษรย่อ จ.ว. ติดที่กำแพง  สีประจำโรงเรียนคือ  สี เหลือง – ขาว  ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ ดอกคูณ หรือดอกราชพฤกษ์

สีเหลือง     หมายถึง  ความรุ่งเรือง    ความสุข   ความสดใส   ความก้าวหน้า

สีขาว        หมายถึง  ความบริสุทธิ์   ความรู้    ความสะอาด
 

ข้อมูลคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

๑.   นางบุญเรือน          เพชรเภรี         ผู้รับใบอนุญาต         ประธานกรรมการ
๒.   นายทวีป              เพชรเภรี          ผู้จัดการ                  รองประธานกรรมการ
๓.   นายธงชัย             เกตุน้อย          ผู้แทนครู                 กรรมการ
๔.   นางวรวรรณ          เพชรเภรี         ผู้แทนผู้ปกครอง        กรรมการ  
๕.   นายบรัดเล่ย์         ศรีคำหอม        ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ
๖.   นายชาญชัย          เรืองศิลป์        ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ