Facebookหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


นางวรวรรณ เพชรเภรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยในครั้งนี้โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาเข้ารับเป็นครั้งที่ 3 ต้องขอขอบคุณคณะครูระดับอนุบาลที่ช่วยกันรักษามาตรฐานและคุณภาพมาตลอด


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ