การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


นางวรวรรณ เพชรเภรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยในครั้งนี้โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาเข้ารับเป็นครั้งที่ 3 ต้องขอขอบคุณคณะครูระดับอนุบาลที่ช่วยกันรักษามาตรฐานและคุณภาพมาตลอด


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ