การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ขอเชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สังกัด สช. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย ณ ศููนย์อบรมทางไกล สช 013 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป ได้ที่ http://stemreg.ipst.ac.th/all_event


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ