ผลการเรียงลำดับการจัดห้อง ประจำปีการศึกษา 2563

กดที่นี้>>ผลการเรียงลำดับการจัดห้อง ประจำปีการศึกษา 2563


ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ขอเชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สังกัด สช. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย ณ ศููนย์อบรมทางไกล สช 013 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป ได้ที่ http://stemreg.ipst.ac.th/all_event


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ